Odborný životopis | Pedagogická činnost | Vědecká činnost | Zájmy | E-Mail | English version

doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. Přesná mechanika a optikaJan HošekFunkce:
Tajemník Ústavu přístrojové a řídící techniky Fakulty strojní ČVUT
Vedoucí Odboru přesné mechaniky a optiky - 121136
doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.
Odbor přesné mechaniky a optiky
Ústav přístrojové a řídící techniky ČVUT
Fakulta strojní, ČVUT
Technická 4
166 07 Praha 6
místnost 350
telefon: +420 224 352 552
e-mail: Jan.Hosek@fs.cvut.cz


Odborná činnost:
  • Přednášky a cvičení v programech bakalářského, magisterského studia oborů Přístrojová a řídící technika a Biomedicínské a rehabilitační inženýrství.
  • Řešení problematiky a konstrukce optomechanických zařízení, vývoj specielních přístrojů a technologií přístrojové techniky, včetně mikrotechnologií a využití nanotechnologií.
  • Výzkumná, publikační, recenzní a ediční činnost.

Odborný životopis:

1991 absolvent astronomického kursu na Hvězdárně a Planetáriu Praha
1999 absolvent fakulty strojní ČVUT obor Přesná mechanika a optika.
1999 mladší vědecký pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR
2000 půlroční studijní stáž na University of Applied Sciences Emden, Německo
2002 odborný asistent Odboru přesné mechaniky a optiky ÚPŘT FS ČVUT
2003 PhD obor Přesná mechanika a optika
2005 jmenován vedoucím Odboru přesné mechaniky a optiky.
2005 účastník mezinárodní letní školy Science and Technology at Nanoscale
2008 účastník mezinárodní letní školy Physics Nanoscale
2009 jmenován tajemníkem Ústavu přístrojové a řídící techniky
2010 jmenován docentem ČVUT
2011 jmenován členem oborové rady Konstrukčního a procesního inženýrství na ČVUT
2011 účastník mezinárodní letní školy Physics Nanoscale
2013 jmenován členem vědecké rady regionálního centra pro speciální optiku a optoelektroniku – TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu, AV ČR.
2014 jmenován členem vědecké rady Fakulty strojní ČVUT
2018 pověřen rektorem ČVUT v Praze zastupováním ČVUT v Českém optickém klastru
2019 jmenován zástupcem vedoucího Ústavu Přístrojové a řídící techniky FS ČVUT v Praze
2020 jmenován členem oborové rady doktorského studijního programu Konstrukční inženýrství a mechatronika FS ČVUT v Praze

místopředseda technické komise Evropské normalizační komise CEN/TC 352 - Nanotechnology 2011-2020
člen technické normalizační komise TNK 144 - Nanotechnologie
člen České strojnické společnosti, 2007-2011 člen rady společnosti
člen České společnosti pro vědeckou kinematografii
člen Společnosti Národního muzea


Pedagogická činnost:
Naše laboratoře
Výuka předmětů FS ČVUT:


Skripta:

Hošek J., Úvod do nanotechnologie , Vydavatelství ČVUT 2010.


Vedoucí závěrečných prací:

Použití a modifikace triangulačního senzoru, P. Linduška, 2020
Automation of Adjustment of the Sparial Filter, J. M. J. Mastomäki, 2020
Konstrukce mobilní platformy pro robotické polohování měřicího přístroje, V. Čejka, 2020
Návrh tehnického řešení a konstrukce opto-mechanického zařízení AbloCAM, K. Juráňová, 2020
Naklápěcí robotický manipulátor, D. Janouch, 2019
Optické metody měření deformace nebo posunutí, bakalářská práce, P. Pisařík, 2019
Měření drsnosti povrchu pro průmyslové aplikace, bakalářská práce, T. Hron, 2017
Návrh a realizace zařízení pro testování stavebních vzorků v klimatické komoře, D. Hadraba, 2016
Návrh automatického dávkovače pro optické senzory, J. Mareš, 2016
Fyzikální parametry elektroerozivního obrábění, bakalářská práce, P. Shöbel, 2016
Viscosity measurement by means of vibrating resonator, A. Koroleva, 2015
Návrh možnosti stabilizace optického rezonátoru, J. Mikšík, 2015
Konstrukce přípravku pro měření tvaru mikroelektrod, bakalářská práce, D. Kokurin, 2015
Stress fields in graphene, V. Diez, 2014
Návrh mikrofluidiky pro invertovaný mikroskop, bakalářská práce, J. Mareš, 2014
Design of an instrument for Bidirectional Texture Function (BTF) measurement, Manoharan Rajesh Kumar, 2013
Zařízení pro určení parametrů padající kuličky, M. Daněk, 2013
Elektroerozivní obrábění hřídelí a elektrod pomocí vertikální brusky, J. Drahokoupil, 2013
- práce byla oceněna pochvalou Děkana za vynikající Diplomovou práci
Výroba progresivních čoček, bakalářská práce, FBMI ČVUT, A. Hrušková, 2013
Výrobní kontrola progresivních čoček, bakalářská práce, FBMI ČVUT, B. Kohoutková, 2013
Microelectrode Forming for Electro Discharge Machining, Emmanuel Placier-Zavala, 2012
Korekce refrakčních vad brýlovou čočkou, bakalářská práce, FBMI ČVUT, J. Šindelář, 2012
Techniky mikroobrábění a jejich využití, bakalářská práce, J. Drahokoupil, 2011
Technologické podmínky při výrobě mikrosystémů elektroerozivní technologií, bakalářská práce, M. Daněk, 2010
Inovace mechanizmu protézy ruky, T. Kmoch, 2010
Metody měření vnitřního pnutí v plastech, S. Galíček, 2010
Modulárně optická stavebnice bakalářská práce, M. Veselý, 2009
Indentor mozkových řezů, P. Vodička, 2009
Snímání lopatek parní turbíny, J. Zeman, 2009
- oceněna 3. cenou 14. ročníku soutěže Zvoníčkovy nadace o nejlepší diplomové práce
Návrh a konstrukce přístorje na scanování tvaru a rozložení tlaku chodidla, M. Šlauf, 2008
Analýza možností vytváření 3D struktur pomocí Ink Jet Printing, A. Gregor, 2008
Membránový dalekohled, J. Kraus, 2008
- navržena na cenu Zvoníčkovi nadace.
Možnosti měření směrových charakteristik LED diod, J. Čihák, 2007
Univerzální optická lavice pro měření parametrů optických soustav, P. Kajnar, 2006
- oceněna pochvalou Děkana za vynikající Diplomovou práci
Technické prostředky realizace a měření nanoposuvů, E. Axmanová, 2006
Vývoj samorozvíracího systému pro abdominální chirurgické přístupy, T. Závišek, 2006
Možnosti použití kontaktního teploměru jako bezkontaktního detektoru teploty, D. Myslikovjan, 2005
Optimalizace přípravy a designu stenů a jejich fyzikálních vlastností se zaměřením na gastrointestinální trakt, J. Špulák, 2005
Spektrometr s vysokým rozlišením, M. Toupal, 2004
Měření a popis mechanických vlastností arteriálních výztuží (stentů), M. Dostál, 2004

Vedení úspěšně obhájených doktorandů:

ing. Pavel Kajnar, Ph.D., Moderní optické prvky a jejich aplikace v optických soustavách, 16. června 2014.
ing. Aleš Gregor, Ph.D., 3D Printing Methods of Biological Materials Used in Tissue Engineering, 27. září 2016.
ing. Petr Šindelář, Ph.D., Metody přípravy elektrod a obrobků pro elektroerozivní obrábění, 18. června 2019.

Vědecká činnost:
Autor a spoluautor 49 článků v odborných časopisech, 78 příspěvků na mezinárodních konferencích, 39 příspěvků na národních seminářích, 8 funkčních vzorků, 6 patentů.
Patent č.: 308438 Triangulační snímač měření vzdálenosti.
Patent č.: 308462 Zařízení pro měření vnitřních stěn otvorů pomocí triangulačního snímače měření vzdálenosti.
Patent č.: 308493 Zařízení pro měření vnitřních stěn hlubokých otvorů pomocí principu triangulačního snímače měření vzdálenosti.
PORTABLE DEVICE FOR MEASURING THE GEOMETRY OF AN OBJECT AND ITS SPATIALLY VARYING SURFACE REFLECTANCE ON SITE, Evropský patent EP3548873A1, 2020, US 10,764,482 B2, 2020, DE 60 2017 011 794.3..
Patent č.: 307214 Přenosné zařízení pro měření geometrie objektu a prostorově proměnné funkce odrazivosti na povrchu vzorku s multiplikací prvků podílejících se na zobrazování a snímacích systémů na pohyblivých ramenech umožňující terénní měření.
Patent č.: 307020 Způsob měření délkových změn stavebních materiálů v modelových extrémních podmínkách a zařízení k provádění tohoto způsobu.
Patent č.: 299674 Zařízení pro určení polohy a/nebo velikosti alespoň jednoho sférického tělesa v měřeném prostoru tekutiny.
UV č. 17232. Operační zařízení, zejména pro abdominální chirurgické přístupy.
Citací dle databáze WOS: 298, H-index: 6.

Výběr z řešených projektů:
Grant TN01000008, 2018-2022, Národní centrum kompetence 1 – Centrum elektronové a fotonové optiky.
Grant FV40133, 2019-2022, Nové technologie vysoce přesného CNC obrábění a dokončování pro optomechanické sestavy.
Grant OPPIK 16_084/0010281, 2017-2021, Vývoj optického endoskopu.
Grant TH02010264, 2017-2020, Implementace multifyzikálních numerických analýz do procesu vývoje optomechanických soustav.
Grant 7F14466, 2014-2017, Phase behavior in CCS systems - project of the Czech-Norwegian Research Program (CZ09).
Grant GA14-19213S, 2014-2016, Mobilní měření, komprese a syntéza obrazu pro prostorově proměnnou reflektanci materiálů.
Grant 7FP no. 280983, 2012-2014, Sustainable Hydrothermal Manufacturing of Nanomaterials.
Grant GA ČR P203/11/1546, 2011-2013, Detekce axionů pomocí laserových experimentů.
IAA200760905, 2009-2013, Termofyzikální vlastnosti vody v neprobádaných technicky významných oblastech.
Grant IAA200760801, 2008-2012, Pulzující proudy pro řízení proudových polí.
GA101/05/2214, 2005-2007, Metastabilní voda a vodní pára.

Team Leader projektu CERN - OSQAR za pracoviště ČVUT.

Měření velikosti a polohy kulových objektů v prostoru pomocí anamorfotické optiky Zařízení pro měření vlastností uvnitř kavitační bubliny Život laserem indukované kavitační bubliny Test vakuového rezonátoru v CERNu Čerpání magnetu při měření chameleonů Realizace zařízení pro měření BTF Simulace vlivu chyb na měření kvality asférických ploch Výroba microstruktur pomocí mikroelektroerozivní technologie


Web of Science ResearcherID: AAC-7125-2019
Výběr z publikací v databázích WoS a Scopus:

Osobní zájmy: (když zbyde čas)
  • mineralogie
  • astronomie
  • turistika


  • Zpět nahoru | Pedagogická činnost | Vědecká činnost | E-Mail | English version