Mým působištěm je zejména odbor mechaniky těles, který zajišťuje výuku teoretické a aplikované mechaniky a mechatroniky orientované na potřeby strojírenské praxe. Jde zejména o teorii tvorby mechanických modelů, statiku, kinematiku a dynamiku tuhého tělesa a soustav takových těles s uvažováním ideálních i reálných vazeb, o mechaniku strojů, kmitání a vibrační techniku, syntézu a optimalizaci mechanických soustav, mechaniku konstrukcí, statistickou mechaniku aj.

Má vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na kinematiku a dynamiku prostorových i rovinných vázaných mechanických systémů, diagnostiku vibrací strojů, vyvažování strojů a mechanismů a vibrační techniku. Zde jsou zejména rozvíjeny různé popisy soustav a formalismy vhodné pro automatické sestavování pohybových rovnic a jejich numerické řešení s cílem vytvořit softwarové produkty pro hospodárnou analýzu vázaných mechanických systémů s tuhými i poddajnými členy a reálnými vazbami. Přitom je věnována pozornost i syntéze a optimalizaci mechanických soustav.