Jak podpořit vznik týmů studentů?

Význam týmů, týmového myšlení a dovedností, týmovosti v dnešní době asi všichni chápeme a podporujeme. Ale jak týmy obecně vytvářet a vytvářet zvláště se studenty je problém s nejasným řešením. Psychologie týmu, tzv. tvůrčího kolektivu, popisuje složité podmínky vzniku opravdového týmu. Ale zřejmě i počáteční tým vznikající alespoň na podmínce sounáležitosti studentů studujících shodnou školu a čelících shodným požadavkům je důležitý krok oproti pocitu osamocenosti při překonávání mnohdy nelehkých překážek.

Ostatně generace našich rodičů popisuje celoživotní vztahy pocházející ze studijních skupin-kroužků. Modernizace výuka provázená zvýšenou volitelností předmětů a obecně dnešní doba provázená různorodostí aktivit studentů vedla k faktickému zrušení studijních skupin-kroužků jako shodných kolektivů od prvního do posledního ročníku. Tím se vyřešen rozvrh, ale studenti trpí větším pocitem osamocenosti. Problém tedy je, jak spojit tyto protichůdné požadavky.

Řešením by mohl být systém předpřipravených studijních skupin-kroužků spojených s předpřipraveným rozvrhem i pro další ročníky, nejen první se samozřejmou možností individuální změny rozvrhu. Zlepšit by se tento systém mohl i tím, že by studenti po prvním semestru mohli žádat o své začlenění nebo přeřazení do předpřipravených studijních skupin-kroužků podle vzniklých přátelství během studia. Tak by legendární kruhy našich rodičů mohly znovu ožít.

Další postupy podpory vzniku týmů studentů a týmů profesorů a studentů jsou neméně potřebné.

Prvním takovým postupem je forma výuky, kdy semestrální práce jsou zadávány pro týmy a týmy o výsledku referují. Samozřejmostí ale je, že každý člen týmu obhájí svůj podíl na řešení a znalost celého odevzdaného řešení. Taková forma výuky je nesmírně potřebná, aby se naši absolventi zlepšili ve schopnosti týmovosti a komunikace, jak po tom volá průmysl.

Dalším takovým postupem může být vypisování, podpora a znovuoživení odborné a tvůrčí práce studentů na ústavech. Dnes zbytky najdeme jako STČ (Studentská tvůrčí činnost), dříve se to nazývalo SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost). Jak tuto formu týmovosti opět obnovit je výzva. Možná forma by byla tuto odbornou a tvůrčí práci studentů na ústavech propojit s praxí u firem, možná i působících na půdě fakulty. Práci a praxi studentů propojit s osobním růstem odbornosti studentů. Stipendia z FS ČVUT i průmyslových firem a studentské granty z nadace ČVUT Media Lab jsou možné finanční nástroje.

Další postup je zavedení týmové zkoušky. Neformálně existovaly a i dnes existují skupiny studentů, kteří se společně připravují na zkoušku z nějakého předmětu.  Týmová zkouška znamená, že by tato skupina existovala i při zkoušce. Tato skupina studentů by dostala problém nebo několik problémů k řešení tak, že jednak jeden student z týmu nemůže celé zadání vyřešit sám a jednak každý student z týmu musí prokázat porozumění a svůj podíl na vypracovaném řešení. U zkoušky by uspěl tým studentů jen tehdy, pokud by ¨každý z nich obhájil svůj podíl na řešení. Tato forma zkoušky a přípravy na ní by mohla být součástí výuky komunikačních dovedností, po kterých u našich absolventů volá průmysl.

Existují i další postupy? Je úsilí věnované této formě výuky potřebné a žádoucí?