Prof. Ing. Tomáš JIROUT, Ph.D.

 

 

 

Pracoviště:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Ústav procesní a zpracovatelské techniky
Technická 4, 166 07 Praha 6
Telefon: +420-224 352 681, +420-774 374 757
Fax: +420-224 310 292
E-mail: Tomas.Jirout@fs.cvut.cz

 

Bydliště:

Sazovická 454/15, 155 21 Praha 5, Česká republika

 

Místo a datum narození:

Hradec Králové, 30. listopadu 1975

 

Vzdělání:

2014             České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6

                     Profesor (Prof.)

                     Obor: Konstrukční a procesní inženýrství

Profesorská přednáška: Využití teoretických a experimentálních poznatků pro optimalizaci procesu míchání a míchacích zařízení

2008             České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6

                     Habilitace (Doc.)

                     Obor habilitačního řízení: Konstrukční a procesní inženýrství

Habilitační práce: Aspekty navrhování míchacích zařízení pro míchání suspenzí

Habilitační přednáška: Suspendace v míchacích zařízeních – optimalizace jejich konstrukčního uspořádání

2000 – 2005 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, Technická 4, Praha 6

                     Postgraduální doktorandské studium (Ph.D.)

                     Studijní obor: Procesní technika a zpracovatelské systémy

                     Disertační práce: Míchání suspenzí (udělena Cena rektora ČVUT v Praze)

1994 – 2000 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6

                     Magisterské studium (Ing.)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl

Diplomová práce: Zařízení pro míchání suspenzí

1990 – 1994 Střední průmyslová škola strojnická, Hradecká 647, Hradec Králové 2

                     Specializace: Strojírenství

Profesionální dráha: – pracovní zkušenosti:

od 2009        Vedoucí ústavu – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky

od 2014        Profesor České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky

2008 – 2014 Docent České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky

2002 – 2008 Odborný asistent České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky

2000 – 2003 Presenční doktorandské studium České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky

1998             Konstruktér ZVU POTEZ a.s. Hradec Králové

 

Zahraniční stáže:

·         Anhalt University of Applied Sciences / Hochschule Anhalt (FH), Köthen, SRN (září – listopad 2001)

o  Míchání a míchací zařízení – vedení dvou diplomových prací

o  Experimentální sledování rychlostního pole v míchané vsádce pomocí LDA

·         Université de La Rochelle, La Rochelle, Francie (2008 – 2009, 12 měsíců) –

o  Experimentální sledování Couette-Taylorova proudění pomocí elektrodifúzní diagnostiky

o  Experimentální sledování expanze látek do vakua

o  Výuka: Desin industriel, Technologie chimique

 

Pedagogická činnost

FS ČVUT v Praze:

·         Přenos hybnosti, tepla a hmoty – cvičení a seminář

·         Hydromechanická zařízení – přednášky, cvičení

·         Hydromechanické procesy – přednášky, cvičení a seminář

·         Hydromechanical Processes (in English) – přednášky, cvičení

·         Hydromechanical Equipment (in English) – přednášky, cvičení

·         Chemie – cvičení

·         Projects (in English) – design of hydromechanical equipment and measurement of their process characteristics, measurement of particle size distribution

·         Projekt I (Projekt II) – konstrukce hydromechanických zařízení

·         Projekt I – úlohy: Měření distribuce velikosti částic, Homogenizační účinky rotačních míchadel

·         Projekt II (Projekt III) – konstrukce tepelných a difúzně separačních zařízení

·         Strojírenské konstruování I

·         Zkoušení strojů (Technická měření) – úloha: Měření příkonu rotačních míchadel při míchání suspenzí

·         Experimentální práce – úlohy: Homogenizační účinky míchadel, Porézní a fluidní vrstva

Université de La Rochelle, Francie:

·         Desin industriel

·         Technologie chimique

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská :

·         Procesní aparáty a zařízení

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu :

·         Průmyslové procesy

 

Spolupráce s průmyslem:

·         HYDROSYSTEM project a.s. – Zřízení pro míchání viskoelastických hmot (2014)

·         HST Hydrosystémy s.r.o. – Zařízení v technologiích čištění odpadních vod (2014)

·         AQUACOMP HARD s.r.o. – Návrh odparek v technologii zpracování průmyslových odpadních vod (2013 – dosud)

·         AQ SPOL s.r.o.Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů (2012 – dosud)

·         PROKOP Invest, a.s. – Zařízení pro biotechnologie (2011 – 2014)

·         TENEZ, a.s. – Míchaní a míchací zařízení ve smaltovaných aparátech (2010 – dosud)

·         Slévárna HEUNISCH Brno s.r.o. (LABTECH s.r.o.) – Návrh míchání homogenizační nádrže (2010)

·         Ipra CZ spol. s.r.o. – Míchaní a míchací zařízeni v technologiích úpravy vody (2010 – 2013)

·         PHARMIX, s.r.o. (AGROMONT VIMPERK, spol. s r.o., AIVOTEC s.r.o.) – Technologie a zařízení pro předpravu surovin při výrobě biopaliv (2010 – 2013)

·         TECHMIX s.r.o. – Míchací zařízení pro míchání heterogenních látek (2009 – dosud)

·         Chart FEROX a.s. – Stanovení distribuce velikosti částic izolačních materiálů (2009)

·         BART VENT CR, s.r.o. – Měření distribuce velikosti prachových částic (2009)

·         Tomášek SERVIS s.r.o. – Optimalizace míchání fermentorů bioplynových stanic (2008)

·         CORAMEXPORT s.r.o. – Návrhy míchacích zařízení v technologii výroby bioplynu (2008 – 2009)

·         Noliac Ceramics s.r.o. – Měření distribuce velikosti částic keramických hmot (2008 – dosud)

·         CHEMING, a.s. – Rozpouštěcí zařízení cukru – závod Becher (2008)

·         Uniseal Praha, s.r.o. – Návrh a experimentální ověření míchání 20 m3 zásobníku TiO2 (2008)

·         DENWEL, spol. s.r.o. – Optimalizace míchání a míchacích zařízení v potravinářském a speciálním průmyslu (2008 – 2009)

·         ŠKODA JS a.s. – Měření tokových vlastností asfaltových náplní tlumičů (2007)

·         Lučební závody DRASLOVKA a.s. – Experimentální podklady pro návrh změny míchání srážecího reaktoru, Návrh konstrukčních změn srážecího reaktoru pro výrobu DPG, Měření distribuce velikostí částic vzorků Denax Oil, Optimalizace provozu a rekonstrukce odparky ve výrobě kyanidů (2006)

·         LASAK s.r.o. – Měření distribuce velikosti částic keramických hmot (2006 – 2012)

·         FORMICA-CZ s.r.o. – Návrh systému vyhřívání laminovacího válce (2005)

·         SPOLANA a.s. – Technické řešení míchaného zásobníku suspenze PVC (2005, 2011, 2012)

·         ELEKTROPORCELÁN LOUNY a.s. – Měření distribuce velikosti částic porcelánových hmot (2005 – 2007, 2009)

·         NUTRICIA DEVA a.s. – Měření tokových vlastností ovocných koncentrátů (2005)

·         Robert BOSCH s.r.o. – Měření distribuce velikosti prachových částic (2004)

·         PAPKON s.r.o. – Návrh parametrů bočního míchadla zásobníku papíroviny (2003)

·         NATURA a.s.Návrh míchání jogurtových směsí, Měření tokových vlastností stabilizátorů do jogurtů (2002)

·         B.E.T. spol. s.r.o. – Měření tokových vlastností potravin a návrh míchacích zařízení (2002 – 2006)

 

Členství:

·         Česká společnost chemického inženýrství ČSCHI (člen hlavního výboru od 2014, člen společnosti od 2003)

·         Hostující člen Working Party on Mixing of the European Federation of Chemical Engineering (od 2012)

·         Pracovní skupina „Míchání“ při ČSCHI – vědecký tajemník (od 2008)

·         Vědecká rada Fakulty strojní ČVUT v Praze (2010 – 2014, 2014 – dosud)

·         Oborová rada studijního programu „Strojní inženýrství“ – FS ČVUT v Praze (2014 – dosud)

·         Oborové rady pro doktorské studium ve studijních oborech:

o  Konstrukční a procesní inženýrství – FS ČVUT v Praze (2010 – 2014. 2014 – dosud), předseda oborové rady studijního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“ – FS ČVUT v Praze (od 2014)

o  Chemické inženýrství – FCHI VŠCHT v Praze, FCHT Univerzita Pardubice (od 2010)

·         Člen Grantové komise Studentské grantové soutěže ČVUT, předseda Oborové hodnotitelské komise OHK2

·         Akademický senát Fakulty strojní, ČVUT v Praze (2005 – 2013)

 

Výzkumné a odborné zájmy:

·         Míchání a míchací zařízení

·         Projektování a konstrukce aparátů pro chemický, potravinářský, spotřební průmysl a biotechnologie

·         Reologické vlastnosti reálných látek

·         Fyzikálně-chemické vlastnosti látek

 

Publikační a výzkumná činnost (podrobě viz příloha):

·           Autor či spoluautor více než 240 odborných výstupů – články v impaktovaných (21) a recenzovaných (28) časopisech, příspěvky ve sbornících mezinárodních (76) a národních konferencí (54), průmyslové realizace a aplikované výstupy (23), výstupy s patentovou ochranou (3), výzkumné a technické zprávy, vysokoškolská skripta.

·           20 publikací a 43 citací bez autocitací v databázi WoS

·           21 publikací a 61 citací bez autocitací v databázi SCOPUS

·           Řešitel, spoluřešitel či spolupracovník 13 externích grantů a výzkumných záměrů

·           Školitel 6 Ph.D. studentů (1 úspěšně obhájena disertační práce)

·           H-index = 4 dle WoS, 5 dle SCOPUS (14. 2. 2015)

 

Jazyky:

Angličtina, Ruština, Polština (základy) a Francouzština (základy)