Inženýrská psychologie
Engineering Psychology


Home
Domů
|
|
News
Novinky
|
|
Schedule
Rozvrh
|
|
Sylabus
Sylabus
|
|
Lectures
Materiály
|
|
Labs
Semestrálky
|
|
Links
Odkazy
|
|
Teacher
Vyučující

Informace o předmětu předmětu
Information about subject


název předmětu: Inženýrská psychologie course title: Engineering Psychology
zkratka / abrevation: IPS / EPS rozsah/number of lessons: 1 + 1
ukončení / type of evaluation: z (assessment) / kz (classified assessment) počet kreditů / ECTS: 2 / 3
kód předmětu / code of the course: 237 6009 / 237 5009 typ předmětu / type of the course: V (elective)
semester both (EN) / letní (CZ) kapacita / capacity 5-50
vyučující / teacher: Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.
Ing. Pavel Trnka
Ing. Matouš Cejnek
garant / guarantor: Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.

Anotace předmětu / Annotation

V kurzu se studenti seznámí s vybranými poznatky inženýrské psychologie a kognitivní vědy a budou se je, ve vzájemné tvůrčí diskusi, snažit integrovat v smysluplný celek. Kromě seznámení studentů se zajímavými tématy moderními vědy a techniky (kterými jsou například koncepty deterministického chaosu, emergentismus, či holonické a multiagentní systémy a velmi mladá vědní disciplína Cognitive Science), půjde také o vytvoření prostoru pro uvažování o vědeckých a technických problémech napříč jednotlivými obory a o jejich vzájemnou integraci. V neposlední řadě také rozšíření technického uvažování o člověka. Završením předmětu bude seznámení se s moderními teoriemi vědy a jejich kritickým zhodnocení.


In this course, students will be introduced with selected engineering psychology and cognitive science, and will, in mutual creative discussion, integrate it in a meaningful whole. In addition familiarize students with interesting topics of modern science and techniques (such as deterministic chaos, emergentism, holonic and multi-agent systems and very young science discipline of Cognitive Science), will also create space for thinking about scientific and technical issues across disciplines and also their interpretation of the intercepts mutual integration. Last but not least, the subject will spread technical considerations for people. Completes the course will be introduction to modern theories of science and their critical evaluation.

Seznam přednášek / List of the lecture

 1. Základy inženýrské psychologie (vznik, principy, aplikační oblasti).
 2. Kasuistiky některých nasazení inženýrské psychologie.
 3. Základy bioniky (klasické případy a oblasti použití).
 4. Základy cognitive science – ukázka multidisciplinárního přístupu ve vědě.
 5. Základní poznatky z psychologie a filosofie integrované v CS (mind-body problem, kognitivní psychologie, gestaltismus/strukturalismus).
 6. Základní poznatky z lingvistiky a neurověd integrované v CS (neuropsychologie jazykových funkcí, biolingvistika).
 7. Multiagentní systémy (cesta od centralizovaného k distribuovanému a multiagentnímu přístupu).
 8. Znalostní ontologie multiagentních systémů.
 9. Holonické systémy (cesta od multiagentního k holonickému přístupu k problémům, fraktálování výroby).
 10. Systémový a systémově dynamický přístup a deterministický chaos.
 11. Emergentní jevy a možnosti jejich syntézy.
 12. Fraktální teorie jako řešení problému část/celek (seznámení s teoriemi a jejich aplikacemi).
 13. Zastřešující teorie filosofie vědy (seznámení se základními filosofickými systémy, které se zabývají vědeckým poznáním).


Podrobnější rozpis probíraných témat (.doc).
Sylabus z KOSu.
 1. Introduction to engineering psychology (history, principles, applications).
 2. General psychology - Cognition I (sensation, perception, memory).
 3. General psychology - Cognition II (imagination, thinking, attention).
 4. General psychology - Emotions, Motivation (Polygraph, vigility control).
 5. Operator Control I (Demand-Resource Theory)
 6. Operator Control II (Basic Reacting Time)
 7. Transportation Psychology (Reacting Time under cognition and emotion overload, Analysis of driwers mimic)
 8. Methodology of Research in EPS.
 9. Introduction to Cognitive Science (AI, linguistics, psychology, neuroscience, philosophy).
 10. Psychology in AI (Psychology of personality - intelligence, PCP, psychosemantics - TSV).
 11. Bionics (Ontological shift, biocybernetisc, AI is somth like a psychonics).
 12. Creativity and innovation (conceptual design and redesign)
 13. Visualisation of Information.
 14. Laboratory experiment in psychology


(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2010, Graphic design and Webmaster Jakub Jura
Internetová podpora předmětu Inženýrská psychologie vyučovaném na FS ČVUT.