Odpovídal jsem ve Fóru děkanů strojních fakult v magazínu MM Průmyslové spektrum na otázku: „Na základě čeho definujete kompetenční znalosti absolventů příslušných studijních programů vaší fakulty? Spolupracujete při tom např. se zástupci výrobní praxe v kontextu konkrétních požadavků uplatnění v daných oborech profesích? “. A zde je má odpověď:

Kompetenční znalosti absolventů FS ČVUT jsou dány obsahem studijních plánů studijních programů. Ty jsou navrženy jejich garanty, kteří představují akademické odborníky se znalostí svých oborů jak na jiných universitách, tak v praxi. Obvykle mají kontakty a spolupráci s firmami v oboru. Tento návrh pak prochází mnoha zpětnými vazbami jak uvnitř fakulty, tak především na Vědecké radě fakulty. Vědecká rada FS ČVUT je sestavena tak, aby pro každý obor studia byl mezi jejími členy akademický pracovník reprezentující daný obor a současně zástupce významného průmyslového podniku z daného oboru. Zde dochází k podstatné diskusi před schválením návrhů studijních programů. Vedle toho pořádám workshopy s reprezentanty průmyslové praxe a veřejnosti, jak mohou technické university přispět ke světové konkurenceschopnosti průmyslu v ČR.

Článek, který nakonec vyšel najdete zde.