Základy zásobování teplem

zimní semestr 2022/2023, bakalářské studium

2161586, 3+1, z, zk

 

Přednášky ke stažení

Úvod do zásobování teplem – přípojný výkon, potřeba tepla

Paliva pro centralizované zdroje tepla

Tepelné sítě – hydraulické výpočty

Tepelné sítě – tepelné ztráty

Zdroje tepla pro CZT – teplárenské ukazatele, úspory

Teplárenské zdroje – parní turbíny, plynové turbíny, paroplynový cyklus

Mikrokogenerace

Využití biomasy ve zdrojích pro CZT

Solární soustavy a tepelná čerpadla pro CZT

Hodnocení energetické náročnosti v souvislosti s KVET

 

Obsah předmětu – požadavky ke zkoušce

Úvod do zásobování teplem, základní pojmy, centralizované zásobování teplem (CZT).

Výpočet výkonu pro vytápění, výpočet výkonu pro přípravu teplé vody.

Výpočet potřeby tepla pro vytápění, výpočet potřeby tepla pro přípravu teplé vody.

Paliva pro centrální zdroje, těžba, dovoz, zásoby. Černé uhlí, hnědé uhlí, ropa a topné oleje, zemní plyn, biomasa.

Hydraulické výpočty tepelných sítí. Volba teplonosné látky. Návrh světlosti potrubí. Výpočet tlakových ztrát. Tlakový diagram sítě.

Tepelné ztráty sítí. Materiály tepelných izolací a jejich vlastnosti. Výpočet tepelných ztrát různě uložených rozvodů.

Doba chladnutí rozvodu, průběh teplot po délce rozvodu.

Zdroje tepla pro CZT. Výtopny, elektrárny, teplárny. Teplárenské ukazatele.

Parní protitlakové turbíny. Parní odběrové turbíny. Plynové turbíny. Paroplynový cyklus.

Mikrokogenerace. Pístové spalovací motory. Plynové mikroturbíny. Organický Rankinův cyklus. Palivové články. Stirlingův motor.

Využití biomasy ve zdrojích pro CZT. Spalování biomasy. Bioplynové stanice.

Využití solárních soustav v CZT, využití tepelných čerpadel v CZT.

Hodnocení energetické náročnosti v souvislosti s KVET. Primární energie (neobnovitelná). Výpočet konverzních faktorů pro teplárnu.

 

Obsah cvičení:

Zjednodušené výpočty výkonu a potřeby tepla.

Hydraulický výpočet sítě.

Tepelné ztráty sítě.

Teplárenské ukazatele.

 

Podmínky přistoupení k zápočtovému testu:

Docházka na cvičení 70 %.

Student musí být zapsán v elektronickém rozvrhu !