Základy větrání

Studijní program Strojírenství / Obor Technika životního prostředí

BS (2161036) – letní semestr

Osnova a program výuky ke stažení

Literatura

DRKAL, F., ZMRHAL, V. Větrání. 2. vydání. Vysokoškolské skriptum. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2018.
DRKAL, F., LAIN, M., ZMRHAL, V. Klimatizace. Vysokoškolské skriptum. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2017.
DRKAL, F., ZMRHAL, V. Vybrané statě z větrání a klimatizace. Vysokoškolské skriptum. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2018.

Osnova přednášek (4. ročník BS) = požadavky ke zkoušce

1. Úvod do větrání. Bilance větrané místnosti.
Základní charakteristiky znečišťujících látek (škodlivin). Bilance větrané místnosti (bilance škodlivin, tepelná bilance). Hygienické hodnocení škodlivin – limitní koncentrace (PEL, NPK-P). Pettenkoferovo kritérium – oxid uhličitý.

2. Hygienické požadavky na větrání
Definice větrání a klimatizace. Parametry ovlivňující stav vnitřního prostředí. Hygienické požadavky na větrání – zákonné a normativní. Venkovní klimatické podmínky. Právní předpisy a normy.

3. Vnitřní tepelné prostředí  a tepelná pohoda člověka
Faktory ovlivňující pohodu člověka. Tepelná rovnováha. Hodnocení tepelného komfortu. Operativní teplota, střední radiační teplota. Lokální tepelný diskomfort. Fangerův model tepelného komfortu, PMV a PPD index.

4. Tepelná zátěž
Stanovení tepelné zátěže klimatizovaných prostorů. Sluneční geometrie. Sluneční ozáření. Prostup tepla oknem. Vnitřní a vnější tepelné zisky.

5. Základy teorie vlhkého vzduchu
Základní zákony – Daltonův z.. Vyjádření vlhkosti vzduchu. Entalpie vlhkého vzduchu. Hustota vzduchu. Molliérův h-x diagram. Úprava vzduchu v klimatizaci. Směšování 2 proudů vzduchu. Výměníky tepla: ohřívače, chladiče, zvlhčovače + odvlhčování. Znázornění úpravy vzduchu v h-x diagramu. Stanovení výkonu výměníku.

6. Přirozené větrání
Základní principy. Aerace, šachtové větrání, infiltrace, provětrávání. Hybridní větrání.

7. Celkové nucené větrání
Stanovení průtoku venkovního vzduchu. Návrh zařízení pro větrání a vytápění (bez oběhového vzduchu, s oběhovým vzduchem). Stanovení výkonu ohřívače při různých režimech úhrady tepelné ztráty. Odsávání.

8. Ventilátory
Typy, rozdělení, charakteristiky, vlastnosti. Spotřeba energie. Ohřátí vzduchu ve ventilátoru. Ventilátor v potrubní síti. Sériové a paralelní řazení ventilátorů. Regulace ventilátorů.

9. Zpětné získávání tepla
Základní typy výměníků ZZT. Teplotní a vlhkostní faktor. Rekuperační, regenerační a směšovací výměníky.

10. Proudění vzduchu v prostoru – přívodní a odvodní vyústky
Proudění a  rozptýlení vzduchu v místnosti. Volný proud. Rozdíl mezi přívodem a odvodem vzduchu. Způsoby rozptýlení vzduchu. Pracovní rozdíly teplot. Typy vyústek. Návrh výusti.

11. Návrh vzduchovodů
Proudění vzduchu potrubím. Tlakové ztráty. Návrh vzduchovodů. Vzduchovody a jejich součásti. Tepelná izolace.

12. Požární bezpečnost staveb
Ochrana před šířením požáru VZT zařízením – požární klapky, ucpávky, izolace. Větrání CHÚC. Odvod tepla a kouře.